Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Σύστημα αυτοελέγχου/ HACCP ΕΚ 852/2004

Σύστημα αυτοελέγχου/ HACCP με βάση τον Κανονισμό
ΕΚ 852/2004 & Codex Alimentarius

Η εφαρμογή Συστήματος HACCP αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων τροφίμων γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 όπως ισχύει.
Το Σύστημα Αυτοελέγχου/ HACCP, εκτός από την νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που ως στόχο έχει ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.

To HACCP Codex Alimentarius είναι μία διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Εκδόθηκε από την επιτροπή του Codex Alimentarius και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών υγιεινής βασιζόμενο:

  • Στην ανάλυση και τον εντοπισμό των  κινδύνων
  • Στην αξιολόγηση αυτών ως προς την κρισιμότητας τους
  • Στην καθιέρωση κρίσιμων σημείων ελέγχου
  • Στην θέσπιση κρίσιμων ορίων
  • Στον τεκμηριωμένο έλεγχο και την επαλήθευση των προληπτικών μέτρων

Πολύ σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή Συστήματος HACCP/ Codex Alimentarius, προσαρμοσμένου σωστά στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

  • τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • μείωση των αστοχιών και εντοπισμό τυχόν εσφαλμένων πρακτικών
  • ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
  • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
  • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προΪόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης

Σημειώνεται ότι, με μετά την κατάργηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1416, η εφαρμογή του Συστήματος HACCP πιστοποιείται από αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης με Μη Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό.