Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Γεωργικός Σύμβουλος

Πρωτογενής Παραγωγή

 • Βελτίωση των αποδόσεων.
 • Μείωση κινδύνων για την καλλιέργεια.
 • Μείωση κόστους εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Με τις υπηρεσίες του Επιστήμονα Γεωργικού Συμβούλου βοηθείται ο παραγωγός στη βελτίωση της θέσης του σε σχέση με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης που βρίσκουν εφαρμογή στην εκμετάλλευσή του μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης. Επιτυγχάνεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες από ειδικευμένους Γεωπόνους της ISOLUTION περιλαμβάνονται:

 • Ανάλυση ειδικών απαιτήσεων φυτών.
 • Λήψη δειγμάτων εδάφους προς εργαστηριακή ανάλυση.
 • Λήψη δειγμάτων νερού προς εργαστηριακή ανάλυση.
 • Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και αναλύσεων νερού.
 • Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης μικροπεριβαλλοντικών συνθηκών περιοχής στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια.
 • Περιοδικές επιτόπιες επισκέψεις στις καλλιέργειες.
 • Σύνταξης σχεδίου λίπανσης.
 • Καθοδήγηση για ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων.

Καθετοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Σε επίπεδο καθετοποιημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων τυποποίησης παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης για την ορθή πρακτική διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι έως και τη διάθεση.

Η ορθή διαχείριση των αγροτικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων τυποποίησης με συνέπεια τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Με γνώση της μετασυλλεκτικής φυσιολογίας (ρυθμός αναπνοής, αιθυλένιο, διαπνοή κ.α) των οπωροκηπευτικών, των βιολογικών & περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη ζωή των προϊόντων οι ειδικοί σύμβουλοι της ISOLUTION παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και ζημιών οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.