Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Η διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί την ταυτόχρονη πραγματοποίηση πολλών εργασιών. Λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση πόρων, προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, θέματα προϋπολογισμού, επικοινωνίας και τεχνικών προβλημάτων. Για τα παραπάνω απαιτείται διεπιστημονική γνώση και εμπειρία.

Στα πλαίσια της διαχείρισης επιδοτούμενων επενδυτικών έργων μέσω του Επενδυτικού Νόμου αλλά και άλλων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων από τους ειδικευμένους συμβούλους της ISOLUTION περιλαμβάνουν:

  • Δωρεάν προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
  • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
  • Υποστήριξη έως και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων κατά τα προβλεπόμενα.