Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους

Πραγματοποιούνται από τους πελάτες, προς τους προμηθευτές τους. Μια επιθεώρηση δευτέρου μέρους, συνήθως υλοποιείται έναντι των απαιτήσεων ενός ήδη υπάρχοντος συμβολαίου με τον προμηθευτή ή με σκοπό να αξιολογηθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με ένα εν δυνάμει προμηθευτή.

Ο έλεγχος ενός προμηθευτή και γενικότερα της εφοδιαστικής αλυσίδας¸ είναι απαραίτητος γιατί βοηθά την εταιρεία σε θέματα συμμόρφωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προμηθεύεται και διασφαλίζει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία καλύπτει τις απαιτήσεις που έχει θέσει. Συνήθως, οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται από τις εταιρείες προς τους προμηθευτές με τη χρήση ιδίων πόρων. Παρόλο αυτό είναι, προς όφελος της εταιρείας να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες ειδικευμένους στο αντικείμενο, διότι έτσι βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα με πολύ χαμηλότερο τελικό κόστος.

Με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προμηθευτών, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια ποιότητας ικανοποιούνται και εξασφαλίζονται καθώς οι προμηθευτές της οφείλουν να καλύπτουν και να βελτιώνουν συνεχώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσία που έχουν συμβατικά καθοριστεί. Αποτέλεσμά αυτού είναι το εμπορικό σήμα μιας εταιρείας να προστατεύεται και να ενισχύεται αφού ικανοποιούνται όλα τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Η στρατηγική, το όραμα και οι αξίες της εταιρείας επαληθεύονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καθώς το δίκτυο των προμηθευτών της εταιρείας επιτυγχάνει το προσδοκώμενο επίπεδο αποδοτικότητας και εστιάζει σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης.

Στελέχη της ISOLUTION με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή, τυποποίηση και μεταποίηση τροφίμων αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων 2ου μέρους με στόχο το ανταγωνιστικό όφελος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.