Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Διαπίστευση Εργαστηριών Δοκιμών & Διακριβώσεων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025

Με την λήψη διαπίστευσης το εργαστήριο αναγνωρίζεται από αρμόδιο ανεξάρτητο φορέα ότι είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις/ δοκιμές/ διακριβώσεις, και ως εκ’ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, είναι η παροχή αξιόπιστων αναλύσεων/ δοκιμών/ διακριβώσεων.

To πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων που διακρίνονται σε Διοικητικές και Τεχνικές.
Στην Ελλάδα ο ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης των διαπιστευμένων εργαστηρίων είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.