Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Μεθοδολογία

Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων που εφαρμόζουμε έχει ως εξής:

 • Περιγραφή έργου στον ειδικό σύμβουλο με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, αυτοψία σε υπάρχοντες χώρους, εφόσον αυτό απαιτείται.
 • Σύνταξη και αποστολή προσφοράς.
 • Αποδοχή προσφοράς και υπογραφή σύμβασης.
 • Υλοποίηση έργου.

Όπως είναι φυσικό η μεθοδολoγία εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος του έργου.

Ασφάλεια Τροφίμων
Ποιότητα
Γεωργικός Σύμβουλος
Διαπίστευση
Περιβάλλον

Α. Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO2200)

1η Φάση: Αυτοψία Υφιστάμενης Κατάστασης και σύνταξης έκθεσης.

2η Φάση: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεκμηρίωσης (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα τεκμηρίωσης) του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.

Στη φάση αυτή, μετά τη δημιουργία ομάδας ασφάλειας τροφίμων, γίνεται διεξοδική ανάλυση των παρακάτω:

 1. Ανάλυση Χαρακτηριστικών του προϊόντος
 2. Προβλεπόμενη χρήση αυτών
 3. Καθορισμός των Διαγραμμάτων ροής παραγωγικής διαδικασίας
 4. Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχου
 5. Αναγνώριση των κινδύνων και προσ¬διορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου
 6. Αξιολόγηση των κινδύνων
 7. Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου
 8. Καθιέρωση του σχεδίου HACCP (έλεγχος κρίσιμων σημείων ελέγχου)
 9. Επικύρωση των συνδυασμών προληπτικών μέτρων ελέγχου

3η Φάση: Εκπαίδευση, Εφαρμογή και Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των τροφίμων- Επιθεώρηση του εγκατεστημένου συστήματος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ο οποίος επιλέγεται από την επιχείρηση.

Β. Συστήματα HACCP

1η Φάση: Αυτοψία υφιστάμενης κατάστασης στην εγκατάσταση και σύνταξης έκθεσης.

2η Φάση: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεκμηρίωσης (Διαδικασίες HACCP, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα τεκμηρίωσης ελέγχου προαπαιτούμενων) του Συστήματος HACCP.

Στη φάση αυτή, μετά τη δημιουργία ομάδας ασφάλειας τροφίμων, γίνεται διεξοδική ανάλυση των παρακάτω:

 1. Ανάλυση Χαρακτηριστικών του προϊόντος
 2. Προβλεπόμενη χρήση αυτών
 3. Καθορισμός των Διαγραμμάτων ροής παραγωγικής διαδικασίας
 4. Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχου
 5. Αναγνώριση των κινδύνων και προσ¬διορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου
 6. Αξιολόγηση των κινδύνων
 7. Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου
 8. Καθιέρωση του σχεδίου HACCP (έλεγχος κρίσιμων σημείων ελέγχου)
 9. Επικύρωση των συνδυασμών προληπτικών μέτρων ελέγχου

3η Φάση: Εκπαίδευση προσωπικού, εφαρμογή, επιθεώρηση και βελτίωση του Συστήματος HACCP. Το σύστημα μπορεί να πιστοποιηθεί με μη διαπιστευμένη διαδικασία από ανεξάρτητο φορέα ο οποίος επιλέγεται από την επιχείρηση.

1η Φάση: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεκμηρίωσης του Σ.Δ.Π σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO9001:2015.

2η Φάση: Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης-εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη εφαρμογής του Σ.Δ.Π. Σε αυτό το στάδιο το σύστημα προσαρμόζεται στη λειτουργία της επιχείρησης ώστε αυτό να είναι λειτουργικό.

3η Φάση: Επιθεώρηση του εγκατεστημένου συστήματος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ο οποίος επιλέγεται από την επιχείρηση.

Πρωτογενής παραγωγή-νέες καλλιέργειες

1η Φάση: Συλλογή ειδικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων της προτεινόμενης καλλιέργειας.

2η Φάση: Αυτοψία στα αγροτεμάχια που πρόκειται να γίνει η επένδυση. Λήψη εδαφικών δειγμάτων βάση ειδικού σχεδίου και δειγμάτων νερού. Αποστολή των δειγμάτων σε διαπιστευμένο αναλυτικό εργαστήριο. Συλλογή κλιματικών δεδομένων της περιοχής.

3η Φάση: Αξιολόγηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων και προσφορά για πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για τις προτεινόμενες καλλιέργειες (εισροές – εκροές, αναφορά σε κόστος εγκατάστασης καλλιεργειών-λίπανσης-φυτοπροστασίας-απαιτούμενων πάγιων κεφαλαίων κλπ).

4η Φάση: Προσφορά για πλήρη τεχνική, υποστήριξη στη φάση υλοποίησης της επένδυσης, για παρακολούθηση του αρχικού προτεινόμενου σχεδίου και για αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων των καλλιεργειών (γίνονται περιοδικές επισκέψεις στον αγρό, για διάγνωση προβλημάτων θρέψης/φυτοπροστασίας κλπ. Μετά από κάθε επίσκεψη αποστέλλεται τεχνική έκθεση με τις προτεινόμενες ενέργειες.

5η Φάση: Επιθεώρηση του εγκατεστημένου συστήματος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ο οποίος επιλέγεται από την επιχείρηση.

Συστήματα διαχείρισης στην φυτική-ζωική παραγωγή

1η Φάση: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης.

2η Φάση: Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα τεκμηρίωσης ελέγχου προαπαιτούμενων).

3η Φάση: Εφαρμογή των αρχών του Πρωτοκόλλου.

4η Φάση: Ολοκλήρωση Συστήματος.

Μελέτη σκοπιμότητας αγροτικών επιχειρήσεων

1η Φάση: Ανάλυση αγοράς και παραγόμενα προϊόντα

2η Φάση: Σύνταξη στρατηγικής εμπορικής προώθησης και ανάλυση S.W.O.T (θετικά και αρνητικά στοιχεία).

3η Φάση: Διοίκηση και βασικοί στόχοι.

4η Φάση: Κίνδυνοι και ανάλυση αυτών.

5η Φάση: Προσέγγιση δαπάνης εγκατάστασης και πρόβλεψη αποτελεσμάτων 1ου έτους.

6η Φάση: Προσέγγιση νεκρού σημείου λειτουργίας της επιχείρησης και προσέγγιση απόδοσης επένδυσης.

1η Φάση: Επιθεώρηση Υπάρχουσας Κατάστασης.

2η Φάση: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεκμηρίωσης (Διαδικασίες/ μέθοδοι, Τεχνικές Οδηγίες, Έντυπα).

3η Φάση: Εφαρμογή, Επιθεώρηση και Βελτίωση του Συστήματος Διαπίστευσης. Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η υποστήριξη για την άρση των όποιων καταγεγραμμένων ελλείψεων από την ομάδα επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ.

Η διαδικασία διαπίστευσης περιγράφεται από το Ε.ΣΥ.Δ

1η Φάση: Επιθεώρηση Υπάρχουσας Κατάστασης η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

2η Φάση: Εγκατάσταση εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ). Σε αυτό το στάδιο το σύστημα προσαρμόζεται στη λειτουργία της επιχείρησης ώστε αυτό να είναι απόλυτα λειτουργικό.

3η Φάση: Επιθεώρηση του εγκατεστημένου συστήματος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ο οποίος επιλέγεται από την επιχείρηση.