Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Πιστοποίηση

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων-προτύπων.

Διαδικασία για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης:

 • Η ομάδα έργου της ISOLUTION υλοποιεί τη μελέτη σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης.
 • Υποβάλλεται από την επιχείρηση αίτηση και αποστέλλεται προβλεπόμενη τεκμηρίωση στον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Ο φορέας πιστοποίησης επιλέγεται από την προς πιστοποίηση επιχείρηση.
 • Πραγματοποίηση προκαταρκτικής αξιολόγησης (προαιρετικά).
 • Διενεργείται Επιθεώρηση Αρχικής αξιολόγησης (Α΄ και Β΄φάση).
 • Λαμβάνεται απόφαση για πιστοποίηση (το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει τριετή ισχύ).
 • Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας).
 • Διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης.

Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Συσκευάζουν, ανασυσκευάζουν, τυποποιούν ή επισημαίνουν προϊόντα με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων
 • Μεταποιούν και παράγουν βιολογικά προϊόντα είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων εμπορεύονται προϊόντα συσκευασμένα ή μη, ακόμη και όταν πρόκειται για καταστήματα λιανικής διάθεσης
 • Έχουν αναθέσει σε υπεργολάβους την παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση προϊόντων για λογαριασμό τους
 • Εισάγουν βιολογικά προϊόντα από Τρίτες Χώρες
 • Παράγουν μαγιά για χρήση στην παρασκευή τροφίμων ή ως ζωοτροφές

Διαδικασία πιστοποίησης:

 • Αίτηση σε διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης με αποστολή νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Σύνταξη περιγραφής παραγωγικής διαδικασίας.
 • Αποδοχή αίτησης από φορέα
 • Γνωστοποίηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
 • Πραγματοποίηση επιθεώρησης ένταξης (τουλάχιστον ετήσια).

Οι ειδικοί σύμβουλοι της ISOLUTIOΝ παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης.

Διαδικασία για την πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης :

 • Υποβολή αίτησης ένταξης.
 • Γνωστοποίηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
 • Αποδοχή αίτησης από φορέα.
 • Πραγματοποίηση επιθεώρησης ένταξης.

Η ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης δεν γίνεται άμεσα. Εξαρτάται από το είδος φυτικό (μονοετές, πολυετές), ζωικό κλπ. Για τις ενταγμένες στο σύστημα μονάδες πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα προβλέπονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.