Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ), ώστε ο οργανισμός:

  • να μπορεί να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • να επιδιώκει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Με την εφαρμογή του ΣΔΠ προάγεται η διεργασιακή προσέγγιση κατά την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του για την επαύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της ανταπόκρισης στις ανάγκες του.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Πολύ σημαντικά οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), προσαρμοσμένου σωστά στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

  • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
  • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
  • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
  • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
  • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία