Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΣΑΑ

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 74/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας,

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων από τους ειδικευμένους συμβούλους της ISOLUTION περιλαμβάνουν:

  • Δωρεάν προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα.
  • προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων.
  • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς.
  • Υποστήριξη έως και την ολοκλήρωση του των επενδυτικών σχεδίων κατά τα προβλεπόμενα.