Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Συχνές Ερωτήσεις

Πώς ορίζεται ο όρος πιστοποίηση;

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα, προϊόντα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων.

Υπάρχει νομική υποχρέωση εφαρμογής Συστήματος Αυτοελέγχου/ HACCP;

Ναι. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 είναι υποχρεωτική για κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση στην αλυσίδα τροφίμων η εφαρμογή Συστήματος Αυτοελέγχου/ HACCP.

Τι εννοούμε λέγοντας “επιθεώρηση 2ου μέρους;”

Οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους πραγματοποιούνται από τους πελάτες, προς τους προμηθευτές τους. Μια επιθεώρηση δευτέρου μέρους, συνήθως υλοποιείται έναντι των απαιτήσεων ενός ήδη υπάρχοντος συμβολαίου με τον προμηθευτή ή με σκοπό να αξιολογηθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με ένα εν δυνάμει προμηθευτή.

Μπορεί να επηρεάσει η παρουσία αιθυλενίου την ποιότητα οπωροκηπευτικών προϊόντων;

Το αιθυλένιο είναι μία φυτοορμόνη η οποία ρυθμίζει στα οπωροκηπευτικά προϊόντα την αύξηση, ανάπτυξη, ωρίμανση και γηρασμό των ιστών. Είναι αέριο, ασκεί φυσιολογική δράση ώς αέριο σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (<0.1μl/l) και παράγεται από τους φυτικούς ιστούς και από ιστούς μυκήτων. Υπάρχουν προϊόντα πολύ ευαίσθητα στην παρουσία του (π.χ ακτινίδια)

Είναι υποχρεωτική η τήρηση ημερολογίου επεμβάσεων στην αγροτική παραγωγή;

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να κρατούν ένα ημερολόγιο στο οποίο θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις εργασίες που διεξάγουν στην εκμετάλλευσή τους, όπως σπορά, λίπανση, ζιζανιοκτονία θεραπείες, κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρούν τις ετικέτες των σπόρων, λιπασμάτων και φαρμάκων που χρησιμοποιούν αλλά και τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης.