Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Διαπίστευση Φορέων Ελέγχου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17020

Η Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου. Οι παράμετροι ελέγχου, μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα ποσότητας, ποιότητας, ασφάλειας, καταλληλότητας για χρήση κ.α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 καλύπτει δραστηριότητες φορέων των οποίων οι εργασίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την εξέταση υλικών, προϊόντων, εγκαταστάσεων, εργοστασίων, διεργασιών, διαδικασιών εργασίας κλπ. και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με απαιτήσεις και την εν συνεχεία αναφορά των σχετικών αποτελεσμάτων στους πελάτες και όταν απαιτείται, στις Αρμόδιες Αρχές.

Στην Ελλάδα ο ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης των διαπιστευμένων φορέων ελέγχου είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.