Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17021

Η διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης είναι η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο οργανισμό (Φορέα Διαπίστευσης) ότι ο φορέας είναι ικανός να διενεργεί συγκεκριμένες εργασίες πιστοποίησης, και ως εκ’ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας πιστοποιητικών που εκδίδει. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα καθώς και η τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες πιστοποίησης.

Στην Ελλάδα ο ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.